Splošni pogoji nagradne igre

Pogoji nagradne igre, objavljene 31. 8. 2023
ZUKON d.o.o., ČETRTEK, 31. 8. 2023

1. SPLOŠNI POGOJI

Pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pogoji) so objavljeni na spletni strani https://www.zukon.com/nagradna-igra/. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pogoji soglaša. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Instagram profilu. Organizator in izvajalec nagradne igre, objavljene na https://www.zukon.com/nagradna-igra/ (v nadaljevanju: nagradna igra) Zukon, Trgovina na drobno po pošti ali po internetu, d.o.o., Bukovica pri Vodicah 9, 1217 Vodice (v nadaljevanju: organizator). Igra poteka do 3. 9. 2023 do 11. ure na https://www.zukon.com/nagradna-igra/, pri čemer si organizator pridržuje pravico, da nagradno igro tudi podaljša in o tem obvesti sodelujoče na Instagram profilu.

2. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra poteka na območju Republike Slovenije. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo te pogoje sodelovanja, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter drugih oseb, ki so povezane z izvedbo nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani (v nadaljevanju: sodelujoči). V nagradni igri lahko sodelujoči sodeluje tako, da odda prijavo na obrazec: https://www.zukon.com/nagradna-igra/.

3. IZBIRA NAGRAJENCEV

Žrebanje bo potekalo 4. 9., z uporabo naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih. Žrebanje ne bo javno. Rezultati žrebanja so dokončni in bodo objavljeni s poslanim e-poštnim sporočilom s strani organizatorja (imena nagrajencev bodo objavljena v e-poštnem sporočilu in na profilu @zukon.official).

4. NAGRADNI SKLAD

Organizator v nagradni igri podeljuje 6 nagrajencem naslednje nagrade:
1. Nagrada: POWER TRIO – Caffeine Shot, Magnezij, Vitamin C
2. Nagrada: MULTIVITA BOOST – Multivitamin in Multivitamin Kids
3. Nagrada: FEEL GOOD – Vitamin C, Vitamin D, Omega-3, Multivitamin
4. Nagrada: SNOOZE+ – Magnezij, Sleep management, Multivitamin
5. Nagrada: GLOW – Vitamin C, Collagen Shot, Apple Cider
6. Nagrada: RESET – Vitamin C, Detox Management, Apple Cider

5. PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec potrdi prevzem nagrade tako, da organizatorju v roku sedmih delovnih dni odgovori na poslano e-pošto (marketing@zukon.com) z obvestilom o žrebu, v katerem sporoči svoj naslov in davčno številko. Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako ni mogoča zamenjava nagrade za drugo stvar. V kolikor se ugotovi, da sodelujoči ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, sodelujoči izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega sodelujočega organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. V primeru, da nagrajenec v zahtevanem roku (7 delovnih dni) ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

6. ODGOVORNOST IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali napake v delovanju spletne strani ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku. Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili.

Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi sodelujočega oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da vse pridobljene podatke o sodelujočem (ime in priimek, elektronski naslov, naslov prebivališča) organizator obdeluje v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati organizatorju kot upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v tej nagradni igri. Organizator akcije vse osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev nagradne igre, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke bo organizator nagradne igre uporabljal za namene obveščanja udeležencev o poteku nagradne igre. Sodelujoči je seznanjen in se strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu ROAS monster d.o.o., ki jih obdeluje le v mejah pooblastila in skladno z opredeljenimi nameni. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda,
prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja.

7. PREKLIC SODELOVANJA IN REŠEVANJE PRITOŽB

Sodelujoči lahko kadarkoli v času igre do vključno 4. 9. 2023 zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri in/ali izbris svojih osebnih podatkov iz baz osebnih podatkov iz zadnjega odstavka 5. člena teh pravil. Preklic sodelujoči izvede s kontaktiranjem organizatorja, tako, da pošlje zasebno sporočilo na Instagram profil (@zukon.official) do 4. 9. 2023. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 31. 8. 2023, ZUKON d.o.o.

0
Košarica
Vaša košarica je praznaNazaj v trgovino
Izračunaj dostavo